Back to search
Tomson, 2023

Torma prügila laienduse geotehniline uuring [Bakalaureusetöö. Juhendaja: P. Talviste]

Tomson, J.
URL
Year2023
Title translatedGeotechnical survey of the Torma landfill extension
PublisherTallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituut
Publisher placeTallinn
Pages1-32
Typediploma thesis / BSc thesis
Estonian author
LanguageEstonian
Id47412

Abstract

Ehitusgeoloogia on rakendusteadus ehitiste õige rajamise ja häireteta kasutamise geoloogilistest alustest.
Mina osalesin Torma prügila uue ladestusala geotehnilises uuringus, mille käigus koguti objekti projekteerimiseks vajalikud geoloogilised alusandmed pinnase kohta. Käesolev töö käsitleb läbiviidud geotehnilisi uuringuid, et hinnata ehituskoha üldist sobivust antud asukohta prügila laienduse rajamiseks.

Uuringu ülesandeks oli leida vastus küsimusele, kas antud ala savipinnased on oma looduslike omaduste poolest sobivad prügila aluspõhjaks või mitte? Seega, geotehnilise uuringu eesmärgiks oli ala geoloogilise ehituse selgitamine ning pinnaseomaduste määramine. Uuringu käigus uurisin ala üldist geoloogilist ehitust ja osalesin välitöödel, millele järgnes laboriandmete ning kohapeal võetud proovide ja andmete analüüs.

Töö etappideks olid eeltööd, puurimine, suru/löökpenetromeeterkatsed, pinnaseproovide võtmine, uuringupunktide asukoha määramine ja laboratoorsed uuringud. Lõpptulemuse saamiseks teostati kogutud andmete töötlus, mille põhjal toimus järelduste tegemine.

Tulemustest selgub, et planeeritava ladestusala geoloogiline ehitus sarnaneb naaberalade geoloogilise ehitusega, mis on selgitatud varasemate geotehniliste uuringute käigus. Peale mullakihi eemaldamist jääb ladestusala põhjakihiks nõrgem moreen, mis ei sobi iseseisvalt loodusliku ekraanina prügila aluseks. Nõrgem moreeni pinnasekiht oleks sobilik materjal, millest saaks ehitada prügila ladestusalale sobiva ekraani, kui see välja kaevata ja kiht kihi haaval mehaaniliselt tihendada.

Abstract

Construction geology is the applied science of the correct construction and undisturbed use of geological foundations of buildings.

I participated in the geotechnical study of the new storage area for the Torma landfill, during which we collected the necessary geological data for the project. This work contains geotechnical studies that were necessary to assess the overall suitability of the given site for the landfill extension.

The purpose of the study was to find an answer to the question whether the clay soils, due to their natural characteristics, are suitable for the base of the landfill. Therefore, the purpose of the geotechnical study was to explain the geological construction of the site and to determine the characteristics of the soil. During the study I examined the general geological construction of the area and participated in fieldwork which was followed by analysis of laboratory data and samples that were taken on-site.

The stages of the study were premilinary work, drilling, compression/ impact penetrometer tests, soil sampling, determining the location of drilling points and laboratory tests. To obtain the final results, on which the conclusions were drawn on, we processed the collected data.

The results show the geological construction of the planned area is similar to the geological structures of neighboring areas which are explained in the previous geotechnical studies. After removing the soil layer weaker layer of moraine remains as the base of the storage area which is not independetly suitable as a natural screen for the basis of the landfill. A weaker morraine soil layer would be suitable if its dug out and mechanically compacted layer by layer.

Last change: 7.7.2023
KIKNATARCSARVTÜ Loodusmuuseumi geokogudEesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond
All materials in the portal are for free usage according to CC BY-SA , unless indiated otherwise.
Portal is part of natianal research infrastructure and geoscience data platform SARV, hosted by TalTech.
Open Book icon by Icons8.